Obchodní podmínky MontMat shopu

MontMat shop

 
Fakturační adresa:
Dana Crlíková
Návrší Svobody 7/22
Brno, 623 00

Česká republika

IČ: 06077609

DIČ: CZ7751123963

Odpovědná osoba a kontakt: Dana Crlíková, dana@montmat.cz
adresa provozovny: Návrší Svobody 7/22, Brno, 623 00
 

1) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. Všechny položky v obchodu, kromě označených jako Výběr z variant a Na objednávku, jsou skladem (i když tak nemusí být označeny). Pokud zboží není na skladě, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

 

2) Druhy dopravy veřejnými přepravci:

Osobní odběr

Objednávku je možné vyzvednout vždy dle domluvy. Objednávky, které jsou skladem, je možné vyzvednout už druhý den, je ale také nutná domluva. Domluva může proběhnout e-mailem (pouchdan@seznam.cz) tak i telefonicky (604 987 822).

Zboží je doručováno společností Česká pošta, s. p.

Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 99,- Kč. Poštovné v případě platby dobírkou je 130 Kč. Objednávající bude o doručení zásilky vyrozuměn telefonicky přepravcem. Přepravce zásilky vyrozumí objednávajícího na číslo, které objednávající uvedl v objednávce. Maximální hmotnost jednoho balíku je pouze 15 kg.
U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy navýšena – pokud tato skutečnost nastane, budete předem informování e-mailem nebo telefonem.
Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsobu dopravy. Reklamace poškozené zásilky je možná pouze u převzetí!

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.
O odeslání zásilky je zákazník informován e-mailem.
 

3) Záruka

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datem doručení výrobku zákazníkovi. Datum doručení výrobku/ů zákazníkovi prokazuje zákazník. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.

 

4) Rozpor s kupní smlouvou – obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem, tj. 2 roky.

 

5) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Vrátit lze pouze nepoužité a nepoškozené zboží. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:
  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

6) Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

 

7) Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.
Platba předem – při výběru této možnosti obdržíte e-mail se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet.

Osobní odběr – platba je možná hotově nebo platební kartou při osobním odběru na výdejním místě.

 

8) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. 

Pokud při objednávce zboží objednávající zvolí možnost ražby iniciál, monogramu nebo vlastního textu, nemůže být zboží vráceno nebo vyměněno. Takto modifikované zboží je považováno za výrobek na zakázku. Zboží opatřené vlastním textem nebo monogramem či iniciály bylo upraveno na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a nemůže být v souladu s občanským zákoníkem vráceno. Pokud si zákazník pouze vybere zboží z již existující nabídky, aniž by přispěl nějakým vlastním specifickým pokynem k finální podobě zboží, nelze mu bez dalšího odepřít právo na vrácení zboží.

 
Jak postupovat při vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy:
  1. Připravte zásilku dle popisu níže. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás.
  2. Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy, prosím, použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení výrobku/ů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze Vám budou vráceny  na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!). Zboží odešlete na adresu: Dana Crlíková, Návrší Svobody 7/22, Brno, 62300. Na výše uvedené adrese se nachází provozovna s dílnou a zboží tam můžete během otevírací doby doručit i osobně.

 

9) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

 
Jak postupovat:

V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: zašlete výrobek na adresu: Dana Crlíková, Návrší Svobody 7/22, Brno, 623 00. Na výše uvedené adrese se nachází provozovna s dílnou. Zboží zde můžete doručit i osobně (po domluvě e-mailem nebo telefonicky). Jakmile budete vědět, kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zboží musí být kompletní (včetně příslušenství). Ke zboží přiložte doklad o koupi. Zásilka zaslaná na dobírku nebude převzata. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Ihned po obdržení zboží Vám zašleme reklamační protokol.

Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno tak, aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
Ke zboží musí být přiložen daňový doklad (faktura).
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
U zamítnutých reklamací mohou být po domluvě účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS.
 
Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.
 
Obchodní podmínky jsou platné od 1.5.2019 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek – jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.
 
verze: 1.0 (vydané 1.5.2019)